Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD HERNY VIRTUÁLNÍ REALITY

I. Základní ustanovení
1. Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů herny virtuální reality (dále jen „herny“), jejich práva a povinnosti.
2. Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele herny a jejího příslušenství a tito jsou povinni jej dodržovat. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně jejich rodiče.
3. Vstupem do prostoru herny uživatelé vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto provozního řádu.
4. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu.¨


II. Všeobecná pravidla užívání prostor herny
1. Provoz herny je stanoven v čase 15.00 – 20.00 hodin každý všední den a o víkendu v čase 12.00 – 21.00.
2. Herna slouží pouze k provozování virtuální reality.
3. Návštěvníci herny si mohou zapůjčit herní zařízení dle platného ceníku. Je zakázáno jakoukoliv část zapůjčeného zařízení odnášet mimo vyhrazenou místnost či hernu samotnou.
4. Za pronajaté herní zařízení nesou zodpovědnost osoby, kteří se přímo účastní samotného hraní.
5. Uživatelé se chovají tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví ostatních uživatelů.
6. Veškeré zařízení herny je dovoleno používat pouze k účelům, k jakým je určeno.


III. Provozní zásady užívání prostor herny
1. Vstup do herny je povolen pouze ve vhodném oblečení a čisté obuvi. Při zjištění porušení tohoto pokynu je provozovatel oprávněn takové osobě neumožnit vstup do herny.
2. Osvětlení herny zapíná pouze přítomná obsluha podle potřeby.
3. Otevírání oken herny k větrání provádí přítomná obsluha podle potřeby.
4. Po ukončení vyhrazené doby je návštěvník povinen veškeré propůjčené zařízení s ohledem na jeho křehkost předat obsluze.
5. Všichni uživatelé jsou povinni udržovat v herně pořádek a čistotu.
6. Jakékoliv škody na zařízení herny jsou uživatelé povinni nahlásit obsluze.
7. V případě poškození či ztráty inventáře nebo zařízení herny je uživatel povinen způsobenou škodu
uhradit.
8. Není dovoleno přenášet inventář či zařízení herny mimo prostor herny.


IV. Bezpečnostní a hygienické zásady užívání prostor herny
1. Všichni uživatelé herny se chovají ukázněně a dbají bezpečnostních pravidel při hraní tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví jiných osob.
2. Do herny chodí uživatelé zdrávi.
3. Do herny je zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, v případě problémů bude neprodleně přivolána policie.
4. V herně je zákaz kouření a konzumace alkoholu a omamných látek.
5. Do herny je zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.
6. V herně je zákaz parkování jízdních kol či dětských kočárků.
7. Uživatelům herny je k dispozici sociální zařízení – WC, umývadlo.
8. Lékárnička je umístěna v prostoru recepce.


V. Závěrečná ustanovení
1. Všichni uživatelé herny jsou povinni seznámit se s provozním řádem a dbát na jeho dodržování.
2. Provozovatel budovy má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.
3. Nedodržování provozního řádu má za následek vykázání uživatele z herny.
4. Tento provozní řád musí být vyvěšen viditelně při vstupu do herny.


Provozní řád je v platnosti od 1.9.2020.


Michal Benda
jednatel Multipass s.r.o.